2023-09-05

Struktura organizacyjna

KOLEGIA, INSTYTUTY, KATEDRY
 
Kolegium Analiz Ekonomicznych (Collegium of Economic Analysis):
 
 • Biuro Kolegium
 • Instytut Ekonometrii (Institute of Econometrics)
  • Zakład Ekonometrii Stosowanej (Applied Econometrics Unit)
  • Zakład Metod Probabilistycznych (Probabilistic Methods Unit)
  • Zakład Statystyki Matematycznej (Mathematical Statistics Unit)
  • Zakład Modelowania Rynków Finansowych (Financial Markets Modelling Unit)
  • Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji (Decision Analysis and Support Unit)
 • Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej (Institute of Information Systems and Digital Economy)
  • Zakład Zarządzania Informatyką (Information Systems Management Unit)
  • Zakład Technologii Informatycznych (Information Technology Unit)
  • Zakład Gospodarki Cyfrowej (Digital Economy Unit)
  • Zakład e-Biznesu​ (e-Business Unit)
 • Instytut Ekonomii Matematycznej (Institute of Mathematical Economics)
  • ​Zakład Algorytmów i Zastosowań (Algorithms and Applications Unit)
  • Zakład Ekonomii Matematycznej (Mathematical Economics Unit)
  • Zakład Matematyki (Mathematics Unit)
 • Instytut Rozwoju Gospodarczego (Research Institute for Economic Development)
 • Instytut Statystyki i Demografii (Institute of Statistics and Demography)
  • Zakład Demografii (Demography Unit)
  • ​Zakład Metod Statystycznych i Analiz Biznesowyc​h​ (​Statistical Methods & Business Analytics Unit)
  • Zakład Statystyki Stosowanej (Applied Statistics Unit)
 • Katedra Ekonomii I (Department of Economics I)
 • Katedra Ekonomii Ilościowej (Department of Quantitative Economics)
 • Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych (Department of International Comparative Studies)
  • Zakład Ekonomii Liberalnej (Liberal Economics Unit)
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (Collegium of Socio-Economics):
 • Biuro Kolegium
 • Instytut Bankowości (Institute of Banking)
  • Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego (Department of Banking Safety Net)
  • Zakład Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej (Retail and Corporate Banking Unit (IB))
  • Zakład Bankowości Inwestycyjnej (Investment Banking Unit)​​
  • Zakład Doradztwa i Usług Finansowych (Advisory and Financial Services Unit)
  • Zakład Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Financial Risk Management Unit)
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (Institute of Philosophy, Sociology and Economic Sociology)
  • Zakład Filozofii (Philosophy Unit)
  • Zakład Socjologii (Sociology Unit)
  • Zakład Socjologii Ekonomicznej (Economic Sociology Unit)
 • Instytut Gospodarstwa Społecznego (Institute of Social Economy)
  • Katedra Polityki Społecznej​ (Department of Social Policy)
  • Katedra Ubezpieczenia Społecznego​ (Department of Social Insurance)
  • Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej (Educational and Scientific Policy Unit)
 • Instytut Studiów Międzynarodowych (Institute of International Studies)
  • Katedra Studiów Politycznych (Department of Political Studies)   
  • Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego (International Security Unit)
  • Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej (Middle East and Central Asia Unit) 
  • Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej (International Economic Policy Unit)
 • Katedra Administracji Publicznej (Department of Public Administration)
 • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej (Department of Economic and Social History)
 • Katedra Polityki Publicznej (Department of Public Policy)
  • Zakład Polityki Regionalnej i Lokalnej (Regional and Local Policy Unit)  
 • Katedra Skarbowości (Department of Treasury)
 • Katedra Teorii Ekonomii​ (Department of Economic Theory)
  • ​Zakład Prawa Podatkowego (Tax Law Unit) 
 • Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta (Jean Monnet Chair of the European Union)
 
Kolegium Gospodarki Światowej (Collegium of World Economy):
 • Biuro Kolegium   
 • Instytut Gospodarki Światowej (World Economy Research Institute)
  • Katedra Badań Gospodarek Azji Wschodniej (Department of East Asian Economic Studies)
  • Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej (German Economy Research Department)
  • Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych (Global Economic Interdependence Department)
 • Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej (Institute of International Economic Policy)
  • Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną​ (Tourism Economy Research Unit)
  • Zakład Konkurencyjności Międzynarodowej (International Competitiveness Unit)
  • Zakład Międzynarodowej Polityki Finansowej (Internation​al Financial Policy Unit​)
  • Zakład Rynków Kapitałowych (Capital Markets Unit)
  • Zakład Unii Europejskiej (European Union Unit)
 • Instytut Ekonomii Międzynarodowej (Institute of International Economics​)
 • Katedra Biznesu Międzynarodowego (Department of International Business)
 • Katedra Ekonomii II (Department of Economics II)
  • Zakład Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej (Institutional Economics and Political Economy Unit)  
  • Zakład Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego​ (Macroeconomics and Public Economics Unit) 
 • Katedra Ekonomii Biznesu (Department of Business Economics)
 • Katedra Finansów Międzynarodowych (Department of International Finance)
 • ​Katedra Integracji i Prawa Europejskiego (Department of European Integration and Legal Studies​)
 • ​Katedra Marketingu Międzynarodowego (Department of International Marketing)
 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego (Department of International Management​)
 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (Collegium of Business Administration):
 • Biuro Kolegium
 • Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji (Institute of Corporate Finance and Investment)
  • Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw (Corporate Bankruptcy Research Unit)
  • Zakład Cyfrowych Finansów FINTECH (Digital Finance FINTECH Unit)
  • Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (Corporate Finance Management Unit)
  • Zakład Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Unit)
 • Instytut Kapitału Ludzkiego (Institute of Human Capital)
  • Zakład Systemów Zarządzania (Management Systems Unit)
  • Zakład Zachowań Organizacyjnych (Organizational Behavior Unit)
  • Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim (Human Capital Management Unit)
 • Instytut Przedsiębiorstwa (Institute of Enterprise)
  • Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu (Entrepreneurship and Business Environment Unit​)
  • Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego (Family Business Unit)
  • Zakład Zarządzania Innowacjami (Innovation Management Unit)
 • Instytut Rynków i Konkurencji (Institute of Markets and Competition)
  • Zakład Analizy Rynków (Market Analysis Unit)
  • Zakład Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego (Food Safety Market Unit​)
  • Zakład Konkurencyjności Przedsiębiorstwa Międzynarodowego​ (Competitiveness of International Enterprise Unit​)
 • Instytut Zarządzania Wartością (Institute of Value Management)
  • Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości (Axiology and Value Measurement Unit)
  • Zakład Marketingu Wartości (Value-Based Marketing Unit)
 • Katedra Geografii Ekonomicznej (Department of Economic Geography)
 • Katedra Logistyki (Department of Logistics)
 • Katedra Miasta Innowacyjnego (Department of Innovative City)
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw (Department of Administrative and Financial Corporate Law)
  • Zakład Prawa Podatkowego i Celnego (Taxes and Customs Unit)
  • Zakład Regulacji Przedsiębiorstw​ (​Enterprise Regulation Unit)
 • Katedra Rachunkowości Menedżerskiej (Department of Management Accounting)
 
Kolegium Zarządzania i Finansów (Collegium of Management and Finance):
 • Biuro Kolegium
 • Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych (Institute of Risk and Financial Markets)
  • Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń (Department of Risk and Insurance)
  • Zakład Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych (Speculations and Investments on Financial Markets Unit)
  • Zakład Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego (Banking and Financial System Security Unit)
  • ​Zakład Bankowości Tradycyjnej (​Traditional Banking Unit)
 • Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej (Institute of Political Economy, Law and Economic Policy)
  • Katedra Ekonomii P​olitycznej i Historii Myśli Ekonomicznej​ (Department of Political Economy and History of Economic Thought)
  • Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza (Department of Economic Policy and Monetary Theory​) 
  • Katedra Prawa Gospodarczego (Department of Business Law)
 • Instytut Finansów (Institute of Finance)
  • Zakład Finansów Przedsiębiorstwa (Corporate Finance Unit)
  • Zakład Podatków (Tax Unit)
  • Zakład Rynków Kapitałowych i Finansów Behawi​oralnych​ (Capital Markets and Behavioural Finance Unit)
 • Instytut Rachunkowości (Institute of Accounting)
  • Zakład Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Unit)
  • Zakład Rachunkowości Informatycznej (IT Accounting Unit)
  • Zakład Rachunkowości Zarządczej (Managerial Accounting Unit)
 • Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności (Institute of Infrastructure, Transport and Mobility​)
  • Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością (Department of Infrastructure and Mobility Studies)
  • Katedra Biznesu ​w Transporcie (Department of Business in Transport)
 • Instytut Zarządzania (Institute of Management)
  • Katedra Badań Zachowań Konsumentów (Department of Consumer Behavior Research
  • Katedra Zarządzania Projektami (Department of Project Management)
  • Katedra Zarządzania Strategicznego (Department of Strategic Management)
  • Katedra Zrównoważonego Biznesu (Department of Sustainable Buisness) 
  • Zakład Strategii Międzynarodowych (International Strategies Unit)
  • Zakład Strategii Personalnych ​(Personnel Strategies Unit)
 • Katedra Ekonomii Stosowanej (Department of Applied Economics)
  • Zakład Ekonomii Monetarnej​ (Monetary Economics Unit​)
  • Zakład Modelowania Ekonomicznego​
 • Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego (Department of Local Government Economy and Financing)
  • Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego (Finance of the Local Government Unit)
  • Zakład Rozwoju Lokalnego i Regionalnego (Local and Regional Development Unit)
  • Zakład Zarządzania i Finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Municipal and Housing Economy Management and Financing Unit)
 • Katedra Rynku, Marketingu i Jakości (Department of Market, Marketing and Quality)
  • Zakład Zarządzania Jakością (Quality Management Unit)
 • Katedra Systemu Finansowego (Financial System Department)
 • Katedra Teorii Zarządzania (Department of Management Theory)​
 
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI
 • Archiwum SGH (SGH Archive)
 • Biblioteka SGH (SGH Library)
  • Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (Acquisitions and Collection Development Section)
  • Oddział Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej [CDE] (Information Services Section and European Documentation Centre)
  • Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych (Books Cataloguing Section)
  • Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów (Subject  Cataloguing Section)
  • Oddział Wydawnictw Ciągłych (Serials Section)
  • Oddział Udostępniania Zbiorów (Circulation Section)
 • Biuro Domów Studenta (Student Housing Office)
 • Biuro do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (Office of Accessibility and Support for People with Disabilities)
 • Biuro K​adr (HR Support Office)
 • Biuro Programów MBA (MBA Programme Office​)
 • Biuro Rad Naukowych (​Scientific Council Office)
 • Biuro Rektora (Rector's Office)
  • Rektorat  
  • Zespół Organizacji i Legislacji (Organisational and Legislation Unit)
  • Zespół Prasowy (Press Unit)
  • Zespół Promocji ​(Promotion)
  • Zespół Zrównoważonego Rozwoju i ESG
 • Biuro​ Szkoły Doktorskiej (Doctoral School Office)
 • Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (Career and Alumni Centre)
 • Centrum Nauki Języków Obcych (Foreign Language Centre)
 • Centrum Otwartej Edukacji (Centre for Open Education)
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (Centre for Entrepreneurship and Technology Transfer) 
 • Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury (Information Technology and Infrastructure Centre)​
  • Zespół Bezpieczeństwa Informacji (Information Security Team)   
  • Zespół Infrastruktury Informatycznej i Technicznej (​IT and Technical Infrastructure Team)  
  • Zespół Instalacji Niskoprądowych (Low-Current Installations Team)
  • Zespół Rozwoju Oprogramowania (​Software Development Team)  
  • Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (IT Support Team)
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej (International Centre)
 • Centrum Współpracy z Biznesem (Centre for Corporate Relations)
 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (Physical Education and Sport)
 • Dział Analiz Ekonomicznych (Economic Analysis Office)
 • Dział Audytu Wewnętrznego (Internal Audit)
 • Dział BHP (Health and Safety)
 • Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku (Property Record and Audit)
 • Dział Inwestycji (Investment Office)
  • Sekcja Koordynacji Projektów (Project Coordination Section)
  • Sekcja Nadzoru Technicznego (Technical Supervision)
 • Dział N​auki (Research Support)
 • Dział Obsługi Projektów (Project Support Office)
 • Dział Obsługi Studentów (Student Support)
 • Dział Organizacji Dydaktyki (Educational Support)
 • Dział Radców Prawnych (Legal Office)
 • Dział Rekrutacji (Admissions Office)
 • Dział Socjalny (Social Benefits)
 • Dział Zamówień i Logistyki​ (Procurement and Logistics)
 • Dziekanat Studium Licencjackiego (Undergraduate Studies Office)
 • Dziekanat Studium Magisterskiego (Graduate Studies Office)
 • Kancelaria Główna (SGH Mailroom)
 • Kwestura (Bursar’s Office)
  • Dział Księgowości Finansowej (Financial Accounting)
  • Dział Księgowości Projektowej (Project Support – Accounting)
  • Dział Planowania i Analiz (Planning and Analysis)
  • Dział Płac (Payroll)
  • Sekretariat Kwestury (Bursar's Administrative Office) 
 • Oficyna Wydawnicza SGH (SGH Publishing House)
 • Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych (Centre for Development of Economic Education)
 • Samodzielna Sekcja ds. Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych (Operational Planning and Data Protection)
 • Sekretariat KZ NSZZ „Solidarność” („Solidarność” Trade Union)
 • Sekretariat Kanclerza (Office of the Chancellor)
 • Sekretariat RZ ZNP (ZNP Trade Union)
 
JEDNOSTKI MIĘDZYKOLEGIALNE
 • AI Lab – Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych
 
ORGANY KOLEGIALNE
 • Senat (Senate)
 • Rada u​czelni​ (University Board)
 • Rady naukowe:
  • ​Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse (Economics and Finance Academic Council)
  • Rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (Academic Council on Management and Quality Sciences)
  • Doraźna komisja senacka do spraw dyscypliny nauki o polityce i administracji (Academic Council on Political and Administrative

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..